top of page

Opci uvjeti poslovanja – MANOLA,vl.Damir Manola

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti) opisuju uvjeti pružanja usluga obrta MANOLA, , vl. Damir Manola te prava i obveze između korisnika tih usluga (dalje u tekstu: Klijent) i obrta MANOLA, , vl. Damir Manola (dalje u tekstu: MANOLA).
(2) Usluge koje su predmet ovih Uvjeta predstavljaju sljedeće usluge:
-             bioterapije, savjetovanje, radionice osobnog razvoja
-             kreiranje individualnog Programa 
-             korištenje servisa www.damirmanola.com
-             kontrola, praćenja i podrška
-             sve druge usluge koje MANOLA, , vl. Damir Manola obavlja za Klijenta, a za koje ima registriran predmet poslovanja pri nadležnom trgovačkom sudu (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge).
(3) Na odnose između MANOLA i Klijenta koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.
(4) MANOLA pruža Usluge svim poslovno sposobnim fizičkim ili pravnim osobama, ali zadržava pravo odbiti uslugu bilo kojoj osobi iz bilo kojeg razloga u bilo kojem trenutku bez daljnjeg obrazloženja.

2. PRUŽANJE USLUGA
Članak 2.
(1) Trenutkom prihvata ponude usluga od strane Klijenta, nastaje ugovorni odnos.
(2) Nakon prihvaćanja ponude, MANOLA je dužan pružiti termin pružanja usluge ili potvrditi sudjelovanje na grupnim aktivnostima koje je klijent ugovorio.
(3) MANOLA provodi programe u vidu online digitalnog sadržaja ili u direktnom kontaktu sa klijentom/klijentima, a klijent programa postaje svaka osoba koja je isti odabrala te plaćanjem potvrdila pristanak na sudjelovanje u programu. 

3. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA USLUGA
Članak 3.
(1) Cijene Usluga definirane su cjenikom.
(2) MANOLA Klijentu izdaje elektronički račun za naručene Usluge jednokratno i to sa specifikacijom Usluga i naznakom datuma dospijeća do kojeg je Kijent dužan podmiriti račun. Definirani iznos u svrhu početka pružanja usluga Klijent će platiti obrtu MANOLA sukladno uvjetima i rokovima utvrđenim ugovornom odnosu.
(3) Sve usluge koje su ugovorene naplaćuju se prije izvršenja.
Omogućeno je isključivo jednokratno plaćanje.
(4) MANOLA Klijentu sve račune dostavlja e-mail porukom. 

4. PRESTANAK UGOVORNIH OBVEZA
Članak 4.
(1) Ugovorni odnos se sklapa na određeno vrijeme u trajanju definiranom cjenikom.
(2) U slučaju da Klijent otkaže zakazani termin u roku kraćem od 48 sati prije zakazanog termina ili svojim propustom ne stupi u kontakt ili ne pristupi terminu sa Pružateljem usluge (MANOLA) u rezerviranom terminu, gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa.  Ukoliko Klijent otkaže rezervirani termin unaprijed 48 sati ili više prije rezerviranog termina, ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, uz umanjenje od 50% uplaćenog iznosa na ime troškova refundacije uplaćenih sredstava te će se u tom slučaju uplaćeni iznos smatrati naknadom za vrijeme koje je MANOLA utrošio na postupak pregovaranja i sklapanja ugovornog odnosa. 
(3) U slučaju otkaza sudjelovanja na grupnim aktivnostima (vikend radionice i dr.) sukladno čl. 79. st. 1. t. 12. Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora na daljinu (povrata novca) s obzirom da je predmet ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, koje se događaju u točno određeno vrijeme odnosno u određenom razdoblju.
(4) MANOLA ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez otkaznog roka i bez obveze vraćanja predujma i svih drugih sredstava koja mu je Klijent uplatio u sljedećim slučajevima kršenja ugovornih obveza od strane Klijenta:
-        ako Klijent kasni s podmirivanjem računa obrtu MANOLA u odnosu na obvezu plaćanja računa do definiranog roka
-        ako Klijent protiv MANOLA poduzima radnje i aktivnosti zbog kojih MANOLA trpi štetu i gdje mu je narušen poslovni ugled

5. PODNOŠENJE PRIGOVORA
Članak 5.
(1) U slučaju da nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge ili ispostavljenim računom, klijent mora o tome obavijestiti MANOLA elektronskom poštom.
(2) MANOLA će u prvom stupnju provesti postupak utvrđivanja utemeljenosti prigovora te o tome u pisanom obliku izvijestiti podnositelja prigovora u roku od najviše od 7 (sedam) dana od dana podnošenja prigovora.

6. IZMJENE I DOPUNE OVIH OPĆIH UVJETA
Članak 6.
(1) MANOLA će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Uvjeta, s time što će svaki pročišćeni tekst izmijenjenih Općih uvjeta biti dostupan na uobičajen i prikladan način na web stranici www.damirmanola.com. Za slučaj spora mjerodavni su važeći Uvjeti MANOLA.

7. RJEŠAVANJE SPOROVA
Članak 7.
(1) Za sve sporove koji bi mogli proizaći u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, MANOLA i Klijent nastojat će riješiti mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Rijeci (za fizičke osobe) ili Trgovačkog suda u Rijeci (za pravne osobe).

8. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
(1) Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve Usluge koje MANOLA pruža u trenutku njihovog stupanja na snagu, kao i na sve nove Usluge, koje će MANOLA  pružati u budućnosti.
(2). Ovi Uvjeti objavljeni su na Internet stranici www.damirmanola.hr, te će se uručiti Klijentu prilikom zasnivanja ugovornog odnosa ili će se uputiti na MANOLA internetske stranice gdje se isti nalaze.
(3). U slučaju da je jedna od odredbi ovih Uvjeta nevaljana ili postane nevaljana, ostale odredbe ovih Uvjeta i dalje vrijede.

9. ZAŠTITA PODATAKA
Članak 9.
(1) Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka
Članak 10.
(1) MANOLA obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici MANOLA i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

10. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Članak 11.
(1) Namjena rada MANOLA, Obrt za ostale osobne uslužne djelatnosti, vl. Damir Manola nije medicinsko savjetovanje te ne pruža medicinske savjete.
(2) Svi sadržaji, uključujući tekst, grafiku, slike i informacije dostupne na mrežnom mjestu ili preko ovog mrežnog mjesta (www.damirmanola.com), samo su opće informativne svrhe. Sadržaj ovog mrežnog mjesta kao niti rada i djelovanja MANOLA, Obrt za ostale osobne uslužne djelatnosti, vl. Damir Manola nije namijenjen tome da zamijeni stručni medicinski savjet, dijagnozu ili liječenje. Nikada nemojte zanemariti profesionalne medicinske savjete ili odgoditi traženje stručne medicinske pomoći zbog nečega što ste pročitali,čuli ili vidjeli na ovom mrežnom mjestu ili ostalim kanalima kroz koje distribiramo sadržaje.
(3) Svjedočanstva i dojmovi klijenata zaprimljeni su od naših klijenata. To su stvarna individualna iskustva onih klijenata koji su koristili naše  usluge, ili su pohađali naše edukacije, radionice i seminare. Imajte na umu da su to pojedinačni rezultati i da se oni razlikuju od klijenta do klijenta. Ne tvrdimo da su to rezultati koje će klijenti zapravo postići korištenjem naših usluga. Ove izjave nisu nužno primjeri očekivanih rezultata svih onih koji će koristiti usluge. Ove izjave nisu namijenjene korištenju u obliku tvrdnji da se ti proizvodi i usluge mogu koristiti za dijagnosticiranje, liječenje, tretiranje, ublažavanje ili sprečavanje bilo kakve bolesti. Dojmovi i rezultati u tim navedenim slučajevima klijenata nisu klinički dokazani niti ocijenjeni od strane relevantnih institucija.
(4) Bioterapija,  savjetovanja i radionice  nisu zamjena za medicinu. Važno je naglasiti da primjenom usluga i savjeta koje pružamo ne treba prekidati s uzimanjem lijekova ili bilo kojeg drugog oblika terapije ili medicinskoga postupka kojeg je propisao liječnik. Ukoliko se osjeti poboljšanje nakon tretmana, svakako se posavjetujte sa liječnikom radi promjene medicinske terapije, a nikako ne mijenjate terapiju propisanu od strane medicine na svoju ruku.
(5) Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za izravne, neizravne, materijalne ili nematerijalne štete koje mogu nastati zbog korištenja informacija koje su pružene u izravnom ili neizravnom radu sa klijentima. Korisnik stranicu i savjete upotrebljava na svoju vlastitu odgovornost osobno preuzimajući rizike.
(6) Namjera MANOLA, Obrt za ostale osobne uslužne djelatnosti, vl. Damir Manola je pružiti razne informacije i alate koji pomažu klijentima u potrazi za duhovnim rastom, emocionalnom i tjelesnom dobrobiti. Sadržaj rada MANOLA, Obrt za ostale osobne uslužne djelatnosti, vl. Damir Manola služi samo u informativne i obrazovne svrhe te nije namijenjen pružanju medicinskih, pravnih ili drugih stručnih savjeta i ni u kom slučaju ne daje profesionalnu dijagnozu, liječenje ili usluge.
(7) Ne dajemo nikakvo jamstvo niti tvrdimo da će za Vas usluge koje pruža MANOLA, Obrt za ostale osobne uslužne djelatnosti, vl. Damir Manola biti relevantne, korisne, točne, zadovoljavajuće ili prikladne za Vaše potrebe. Sudjelovanjem na bilo kojem od aktivnosti koje pružamo u sklopu rada i djelovanja MANOLA, Obrt za ostale osobne uslužne djelatnosti, vl. Damir Manola prihvaćate slijedeće uvjete:
- Da informacije koje dobijete nisu zamjena za savjet liječnika ili nekog drugog kvalificiranog zdravstvenog djelatnika. 
- Informacije dobivene na bilo kojem od tretmana nisu specifično prepisane upute za liječenje bilo koje specifične bolesti ili za Vaše opće zdravstveno stanje. 
- Dobivene Informacije su savjeti i vodilje za zdrav način života kako bih unaprijedio/la svoje psihofizičko zdravstveno stanje. 
- Organizator i voditelj programa nije odgovoran za bilo koji gubitak, povredu ili bilo koji psihofizički poremećaj koji mogu proisteći iz bilo koje informacije koju sam dobio/la. 
- Također organizator i voditelj (MANOLA, Obrt za ostale osobne uslužne djelatnosti, vl. Damir Manola) nije odgovoran za bilo koju informaciju koju sam dobio/ la  i prenio/prenijela ih drugim osobama te su njima uzrokovale zdravstvene ili druge tegobe. 
- Nadalje, potvrđujete činjenicu da Vam organizator i voditelj nisu obećali nikakvo izliječenje zdravstvenih ili bilo kojih ostalih tegoba bilo tijekom ili nakon tečaja, bioterapije, savjetovanja ili radionice.
- Korištenjem usluga koje provodimo svjesno prihvaćate odgovornost  i pristajete da nas nećete držati odgovornima za neke i/ili sve uzroke djelovanja i tvrdnji bilo koje prirode koje su posljedica pružatelja usluga – MANOLA, Obrt za ostale osobne uslužne djelatnosti, vl. Damir Manola, uključujući (bez ograničenja) svako djelo, propust, mišljenje, odgovor, savjet, prijedlog, informaciju i/ili uslugu .
- ​Vi primate na znanje, potvrđujete i slažete se da mi ne pregledavamo, preporučujemo, podržavamo, ocjenjujemo niti dajemo ikakvo jamstvo ili garanciju za Vaše stanje.
(8) Pristupanjem našim mrežnim stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela web mjesta, kao i korištenjem bilo kojih usluga koje nudimo prihvaćate navedene Uvjete. Izričito se slažete da korištenje naših usluga ide isključivo na vašu vlastitu odgovornost.

11. AUTORSKA PRAVA
Članak 12.
(1) Svi materijali (tekstovi, fotografije, crteži, slike, video i audio materijali), zaštićeni žigovi i logotipovi, te svi drugi sadržaji na web stranici i ostalim mrežnim mjestima zaštićeni su autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva, prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07). Svi ti sadržaji su isključivo informativne prirode.  Korisnicima ove web stranice i ostalih mrežnih mjesta kojima upravlja MANOLA nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja bez pismenog dopuštenja MANOLA, vl. Damir Manola.

bottom of page